Monday, 13/07/2020 - 21:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

Công văn Số: 582 /PGDĐT-PVHTT-ĐTNCSHCM -HLHPN-HKH

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG VĂN HÓA &THÔNG TIN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

Số:  582  /PGDĐT-PVHTT-ĐTNCSHCM -HLHPN-HKH

     Phổ Yên, ngày  30  tháng  11  năm 2011

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,

 học sinh tích cực” Năm học 2011-2012

 

       Căn cứ Kế hoạch số 4114/SGDĐT-SVHTTD-ĐTNCSHCM-HLHPN- HKH ngày 17/10/2011 Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ , Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên;

       Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phổ Yên,  Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Khuyến học huyện phổ Yên;

         Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa thông tin, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Khuyến học huyện thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012.

   I. MỤC ĐÍCH

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa, Thông tin, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Khuyến học huyện cùng phối hợp hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2011-2012. Mỗi Phòng, ngành, hội, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

2. Các đơn vị chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của Phong trào thi đua ở các cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của phong trào.

 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp ở từng địa phương. Vận động và hỗ trợ cho học sinh đi học an toàn, khắc phục hiện tượng bỏ học, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở. Nhân rộng mô hình điểm “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phù hợp ở mỗi cấp học, mỗi địa phương tiến tới mở rộng đại trà trong thời gian tới.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học. Hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội trong việc thực hiện phong trào thi đua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng. Xây dựng các hình thức hoạt động phù hợp để học sinh chủ động tham gia, tự điều hành một số hoạt động tập thể phù hợp. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện chỉ đạo “xây dựng mô hình nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” theo các công văn chỉ đạo  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Triển khai giáo dục kỹ năng sống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp giữa các ngành, các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động của học sinh. Thành lập tổ cán bộ, giáo viên tư vấn cho học sinh. Xây dựng văn hóa học đường: xây dựng quy ước ứng xử văn hóa, xác định hệ thống giá trị, tầm nhìn của mỗi nhà trường đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài trường học.

4. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc vào trường học một cách bền vững. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích.

5. Chủ động hỗ trợ chăm sóc, tôn vinh và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; tổ chức Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn dịp 23/11/2011.

  

III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONG MỘT SỐ NỘI DUNG

1. Chuẩn bị và tổ chức khai giảng:

- Đảm bảo “3 đủ”: Thống kê trẻ có nguy cơ bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở để đề xuất hướng giải quyết với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan. Hội Phụ nữ chủ trì, có hướng dẫn và làm đầu mối cùng với các cơ quan, ban, ngành thực hiện đảm bảo ở tất cả các địa phương , năm học 2011-2012 không có học sinh bỏ học do không đảm bảo “3 đủ”.

- Tháng 9 khuyến học: Tổ chức tháng 9 khuyến học; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,  trao học bổng cho các cá nhân và học sinh. Hội Khuyến học có hướng dẫn các cấp Hội triển khai và báo cáo kết quả.  

- Đảm bảo học sinh an toàn khi đi học và học tập tại nhà. Phối hợp, đề xuất giải pháp để ngăn chặn tình trạng chơi game có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh tại nhà và ngoài xã hội: Hội Phụ nữ chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

- Đảm bảo an toàn trong trường học: phòng chống bạo lực trong học đường, chơi điện tử có nội dung không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác trong học sinh. Ngành Giáo dục chủ trì phối hợp với các bộ, ban ngành cùng thực hiện.

- Tổ chức khai giảng: có phần “Lễ” và phần “Hội”. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức phần “Hội” và có hướng dẫn trước khai giảng năm học mới, ngành Giáo dục chủ trì phần “Lễ” và phối hợp tổ chức phần “Hội”.

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới tại các cơ sở giáo dục trung học giúp học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, điều kiện, môi trường học tập.

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 và vận dụng phù hợp đối với học sinh lớp 9, lớp 5, mẫu giáo 5 tuổi. Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục thực hiện.

2. Tổ chức hoạt động dạy và học

- Rèn luyện phương pháp tự học tích cực của học sinh, khuyến khích giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích giáo viên và nhà trường tích luỹ tư liệu dạy học. Tổ chức thi trưng bày tư liệu dạy học, sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh trong các lớp học hoặc lưu trữ ở máy tính, phòng truyền thống và đưa lên website của nhà trường. Phòng Giáo dục&ĐT chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phòng, ban, ngành, các cơ quan tuyền thông báo, đài cùng tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn rèn luyện đạo đức, lối sống, kĩ năng sống của học sinh trong gia đình và ở cộng đồng do Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động.

- Hướng dẫn học sinh về tiêu chí xây dựng " Gia đình hiếu học" do chi hội Khuyến học nhà trường tổ chức thực hiện. 

- Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua, do ngành Giáo dục các cấp chủ trì. Ngành Giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn ở các địa phương và các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện: mỗi học sinh yếu kém về học tập đều có cán bộ, giáo viên được phân công giúp đỡ vươn lên, do các nhà trường chủ trì thực hiện.

- Tổ chức giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh do ngành giáo dục chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa, Đoàn Thanh niên thực hiện.

3. Giáo dục kĩ năng sống.

     - Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái và tính chủ động sáng tạo trong cuộc sống, học tập và rèn luyện cho học sinh trong các nhà trường thông qua các môn học và hoạt động ngoại khoá. Học sinh trực tiếp đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước ứng xử văn hóa trong trường học, hướng tới xây dựng văn hóa học đường ở mỗi nhà trường. Phòng Giáo dục tổ chức bồi dưỡng giáo viên và hướng dẫn, thực hiện.

- Tổ chức cho các bà mẹ có con đang học ở Mầm non, phổ thông được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh Mầm non và phổ thông, chương trình giáo dục giới tính,  Hội Phụ nữ chủ trì tổ chức thực hiện.

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, phối hợp với các đơn vị quân đội ở địa phương để tổ chức giao lưu, học tập cho học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức thực hiện.

- Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục thực hiện tổ chức hoạt động của các loại hình câu lạc bộ trong trường học do học sinh chủ trì.

- Tổ chức Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh trong các nhà trường do Phòng Giáo dục chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện.

4. Tổ chức hoạt động tập thể.

- Tổ chức đón Trung thu, đêm hội trăng rằm (ngày 15/8 âm lịch) vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tích cực của học sinh. Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Hội Phụ nữ và các đơn vị khác thực hiện.

- Phòng Văn hóa chủ trì phối hợp với Phòng GD&ĐT, với Đoàn thanh niên CSHCM đưa nghệ thuật hát dân ca vào học trong một số trường điểm, vào các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá trong các nhà trường. Phòng Văn hóa, Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện và bảo tàng ở địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, văn hóa địa phương, tổ chức ngày hội đọc sách ở các nhà trường. Phòng Văn hóa có hướng dẫn và báo cáo kết quả.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức các trại hè và hoạt động hè của học sinh, Đoàn Thanh niên chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Tổ chức liên hoan “Hát dưới mái trường thân thiện” ở cơ sở giáo dục và công diễn báo cáo ở các cấp.

    5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương:

      - Đối với Phòng Văn hoá thông tin

  Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động nhân Ngày Di sản văn hóa - Ngày Về nguồn vào dịp 23/11 hàng năm;

Hướng dẫn và đánh giá kết quả chăm sóc để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống với các hình thức phong phú từ thực tiễn, Phòng Văn hóa, Thông tin chủ trì.

    - Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện

       + Các cấp Hội tuyên truyền, giáo dục nâng cao gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa địa phương. Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân và gia đình trong hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hình thức thiết thực và phù hợp;

+ Các cấp Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ và học sinh các lứa tuổi tham gia đóng góp, xây dựng và giữ gìn khu di tích văn hóa tại địa phương; khuyến khích những người am hiểu về lịch sử văn hóa địa phương có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, tham gia chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh;

    + Các cấp Hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, đặc biệt học sinh nữ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam.

- Đối với Hội Khuyến học huyện

  Huy động các hội viên tham gia giới thiệu cho học sinh giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng; các ngành nghề truyền thống ở địa phương; giúp đỡ nhà trường biên soạn lịch sử danh nhân mà nhà trường mang tên.

      - Đối với  Phòng GD&ĐT

     + Mỗi trường tùy theo cấp học và độ tuổi, có kế hoạch cụ thể trong việc tìm hiểu, nhận chăm sóc, làm sạch đẹp một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương; quảng bá và phát huy giá trị tinh thần của những di tích đó;

    + Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương; giáo dục đạo đức và nhân cách;

  + Cơ quan quản lý giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo việc phân công cho các trường nhận phần việc cụ thể phù hợp với độ tuổi và cấp học, chẳng hạn chăm sóc cây, vườn; sưu tầm và bổ sung tư liệu về các di tích, giới thiệu và phổ biến rộng rãi.

  + Các cơ sở giáo dục, tổ chức hoạt động để nâng cao hiểu biết về di tích lịch sử địa phương sao cho phù hợp với lứa tuổi học sinh; thi viết thuyết minh về di tích, thi giới thiệu về di tích lịch sử của địa phưong.

 6. Phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng phong trào

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực hiện vào tháng 4,5 /2012.

Các ngành báo cáo kết quả hoạt động hàng năm về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/5/2012 để tổng hợp họp sơ kết, tổng kết.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa, Đoàn Thanh niên cấp huyện (thị xã), Hội Phụ nữ cấp huyện (thị xã), Hội Khuyến học cấp huyện (thị xã) có kế hoạch cụ thể thực hiện kế hoạch này và báo cáo chính quyền địa phương, các cấp quản lý ngành dọc để thực hiện.

2. Khi triển khai Chương trình phối hợp nói trên, các đơn vị cơ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học và các nhà trường cần phối hợp với các hoạt động do ngành Văn hóa và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, có cách làm chủ động, sáng tạo, thích hợp, có hiệu quả đóng góp cho thành công chung của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Trong quá trình triển khai chú trọng tới công tác xây dựng và nhân điển hình của phong trào.

 

        Căn cứ Kế hoạch này các Phòng, hội, đoàn thể, triển khai theo ngành dọc đến các đơn vị, phổ biến đến các trường học, các tổ chức cơ sở và các cấp quản lý trong toàn ngành Giáo dục& Đào tạo, ngành Văn hóa, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ và Hội Khuyến học./.

 

BÍ THƯ 

 HUYỆN ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

VĂN HÓA TT

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁO DỤC &ĐT

CHỦ TỊCH

HỘI LHPN HUYỆN

CHỦ TỊCH

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:

- VP Huyện ủy (để báo cáo);

- Ủy ban nhân dân huyện (để báo cáo);

- Ban TĐKT huyện (để báo cáo)

- UBND xã, thị trấn,  (để phối hợp);

- Phòng GD&ĐT, Phòng VHTT, Huyện Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN huyện, Hội KH huyện ( phối hợp thực hiện)

- Các trường THCS, TH, MN thuộc phòng GD&ĐT

- Lưu: VT, VP các đơn vị phối hợp.

 

 

 

Nguồn: thcsminhduc.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan