Monday, 13/07/2020 - 21:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Đức

Công văn thi giải toán qua mạng Internet (Nguồn văn bản Sở GD-ĐT Thái Nguyên)

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 112 /SGD&ĐT- GDTrH

V/v: Tổ chức thi giải toán qua Internet

 năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Thái Nguyên, ngày 12 tháng 01  năm 2012

 

    

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố, thị xã);

- Các trường Trung học phổ thông

 

          Thực hiện Quyết định số 5274/QĐ - BGD ĐT ngày 24/10/2010 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp trường, cấp huyện/ thành phố, thị xã năm học 2011 - 2012 như sau:

1. Các vòng thi

a. Vòng thi cấp trường: Chọn một vòng thi, từ vòng thi thứ 10 đến vòng thi thứ 14.

b. Vòng thi cấp huyện: Chọn một vòng thi, từ vòng thi thứ 15 đến vòng thi thứ 16 (không áp dụng đối với cấp THPT)

c. Vòng thi cấp tỉnh: Chọn một vòng thi, từ vòng thi thứ 17 đến vòng thi thứ 18.

d. Vòng thi cấp toàn quốc: Là vòng thi thứ 19.

2. Tổ chức thực hiện

-  Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp trường, tổ chức vòng thi cấp huyện và thành lập đội tuyển tham dự vòng thi cấp tỉnh.

- Các trường Trung học Phổ thông tổ chức vòng thi cấp trường và thành lập đội tuyển tham dự vòng thi cấp tỉnh.

- Sở GD&ĐT tổ chức vòng thi cấp tỉnh và thành lập các đội tuyển tham gia dự thi cấp toàn quốc (sẽ có công văn cụ thể sau).

3. Lưu ý chung

- Mỗi vòng thi và mỗi bài thi đều có quy định về thời gian. Thời gian còn lại của học sinh khi làm bài, được thông báo trên màn hình.

- Các đơn vị cần thực hiện đúng quy định của BTC cấp toàn quốc về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập hội đồng coi thi, kiểm tra và xác nhận danh sách thí sinh, cử cán bộ giám sát vòng thi. Xác nhận kết quà vòng thi và quyết định khen thưởng, chọn đội tuyển dự thi vòng thi của cấp tiếp theo.

- Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thông tin cuộc thi trên trang website: www.violympic.  để thực hiện đúng hướng dẫn của BTC .

- Học sinh thi cấp huyện/ thành phố/thị xã bắt buộc phải qua kỳ thi cấp trường và được nhà trường cử đi thi.

- Vòng thi cấp toàn quốc hàng năm do Ban tổ chức cấp toàn quốc tổ chức, chỉ dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11, được thông báo trên trang website: www.violympic  và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

 

Nhận được công văn này Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với phòng GDTrH ( Ông Nguyễn Doãn Phú, ĐT: 0280 3841 064 – 0912 446 744) để kịp thời giải quyết. Mọi thắc mắc về kỹ thuật, sự cố khi dự thi, đề nghị các đơn vị cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nóng của BTC cấp quốc gia có trên trang website  www.violympic 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- PTDTNT, PTVCVB, VH 1, TSQ (để th/hiện);

- Lưu VT, GDTrH, GDTH, VP.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Vũ Thị Nga

 

 

 

Nguồn: thcsminhduc.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan